„APTEKA STANSENPOL MAI SENIUK I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-26 godz. 04:00:53
Numer KRS: 0000404379
Numer REGON: 110253871
Numer NIP: 5631941772
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-04-02
Sygnatura akt[RDF/590963/24/758]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1102538712011-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA STANSENPOL MAI SENIUK I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA2011-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. CHEŁM gmina M. CHEŁM miejscowość CHEŁM2011-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ulica KAROLA SZYMANOWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2011-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 19 LISTOPADA 2011 ROKU SPÓŁKI JAWNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ.2011-12-07 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 4/2011 Z DNIA 31 GRUDNIA 2011 R. W KOMPARYCJI UMOWY DODANO NOWEGO WSPÓLNIKA, ZMIANA TREŚCI § 7 UMOWY, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2012-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-12-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ „APTEKA STANSENPOL SPÓŁKA CYWILNA M.A.I. SENIUK” MARCIN SENIUK, IRENA JĘDRUSZCZAK-SENIUK W SPÓŁKĘ JAWNĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ „APTEKA STANSENPOL MAI SENIUK I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA, W TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR 2/2011 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „APTEKA STANSENPOL SPÓŁKA CYWILNA M.A.I. SENIUK” MARCIN SENIUK, IRENA JĘDRUSZCZAK-SENIUK Z DNIA 19 LISTOPADA 2011 ROKU2011-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APTEKA STANSENPOL SPÓŁKA CYWILNA M.A.I. SENIUK” MARCIN SENIUK, IRENA JĘDRUSZCZAK-SENIUK2011-12-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-12-07 do dziś
3. Numer w rejestrze13130; 131322011-12-07 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA CHEŁM2011-12-07 do dziś
5. Numer REGON1102538712011-12-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRUSZCZAK SENIUK2011-12-07 do dziś
2. ImionaIRENA2011-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-12-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-12-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSENIUK2011-12-07 do dziś
2. ImionaMARCIN2011-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-10-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-10-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSENIUK2012-02-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-02-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2011-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSENIUK2012-02-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRUSZCZAK SENIUK2011-12-07 do dziś
2. ImionaIRENA2011-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSENIUK2011-12-07 do dziś
2. ImionaMARCIN2011-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2011-12-07 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-12-07 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-07 do dziś
420 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2011-12-07 do dziś
521 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2011-12-07 do dziś
621 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-12-07 do dziś
747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-12-07 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-12-07 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-12-07 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-16 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów