LAB SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000404340
Numer REGON: 101325132
Numer NIP: 7252056328
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2024-04-10
Sygnatura akt[RDF/593912/24/151]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 148/150 nr lokalu 18.01 kod pocztowy 90-063 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-11-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@LINKLEADERS.PL2018-05-29 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://LINKLEADERS.PL/2018-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.09.2011 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 8933/2011.2011-12-06 do dziś
202.07.2015 R. ZASTĘPCA NOTARIUSZA KATARZYNA WOJCIECHOWSKA ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA KONRADA WIDZISZEWSKIEGO; KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 3627/2015 ZMIANA §8, §9 UMOWY SPÓŁKI2015-07-31 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 04.09.2015R.,REP.A NR 5071/2015, NOTARIUSZ K.WIDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO §8 UMOWY SPÓŁKI.2015-10-20 do dziś
4ZMIANA UMOWY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24 GRUDNIA 2015 R., REP. A NR 7057/2015 PRZED NOTARIUSZEM KONRADEM WIDZISZEWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, ZMIENIONO § 11, DODANO § 11A, ZMIENIONO § 15 UST. 5, DODANO W § 15 UST. 5A; ZASTĄPIONO W § 15 DOTYCHCZASOWE USTĘPY 10-13 USTĘPAMI 10-12, ZMIENIONO § 16 UST. 1; DODANO § 16A I § 16B2016-03-09 do dziś
5AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 5.06.2019R. REPERTORIUM A NR 2317/2019, NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2019-07-09 do dziś
6AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.02.2021R., REP.A NR 563/2021, NOTARIUSZ K.WIDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI.2021-03-03 do dziś
7AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 8.04.2022 R., REP.A NR 4906/2022, NOTARIUSZ MAJA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY ALEI KOŚCIUSZKI 87/1, ZMIENIONO § 8,9 UMOWY SPÓŁKI.2022-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOLAK2011-12-06 do dziś
PODOLAK2022-06-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-12-06 do dziś
TOMASZ2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2022-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEDLIŃSKA2018-05-29 do dziś
JEDLIŃSKA2022-06-09 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2018-05-29 do dziś
JUSTYNA2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2022-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2011-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOLAK2011-12-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJEDLIŃSKA2018-05-29 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-29 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-05-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2011-12-06 do dziś
263 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2011-12-06 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-12-06 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-12-06 do dziś
558 13 Z WYDAWANIE GAZET2011-12-06 do dziś
658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-12-06 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-12-06 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-12-06 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-12-06 do dziś
1070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2013 okres 06.12.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-15 do dziś
2data złożenia 10.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
3data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
4data złożenia 18.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
5data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
6data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
8data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
9data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
10data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
11data złożenia 26.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
12data złożenia 10.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.12.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-15 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
12OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.12.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-15 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
12OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2015-10-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE ART.492 §1 PKT 1 KSH POMIĘDZY SPÓŁKĄ POD FIRMĄ LAB SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ, ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ PRIME SPEAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁ ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Z DNIA 04.09.2015R. SPORZĄDZONYCH W FORMIE AKTU NOATRIALNEGO (NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP A NR 5067/2015 I REP A NR 5071/2015.2015-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów