A-ZET STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000404277
Numer REGON: 242799837
Numer NIP: 6272731040
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-05-24
Sygnatura akt[RDF/490063/23/619]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-ZET STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2011-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica MACIEJKOWICKA nr domu 26 nr lokalu -kod pocztowy 41-503 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2011-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 23.11.2011 R., TYMOTEUSZ GRAJNER Z KANCELARII NOTARIALNEJ MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 15, REPERTORIUM A NUMER 8627/20112011-12-08 do dziś
201.12.2015R., REP. A NR 7564/2015, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 15, - ZMIENIONO PAR.12016-01-20 do dziś
326.04.2016R., REPERTORIUM A NR 2728/2016, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH UL. GLIWICKA 15 ZMIANA § 1 UMOWY SPOŁKI2016-05-25 do dziś
423.04.2019 R., REPERTORIUM A NUMER 2172/2019, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH PRZU ULICY GLIWICKIEJ 15, ZMIANA § 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2019-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERA2011-12-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2011-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2011-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2011-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERA2011-12-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2011-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOZERA2012-06-04 do dziś
2. ImionaBEATA2012-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA JEST JEDNOOSOBOWA I SAMODZIELNA2012-06-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-05-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2015-05-26 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-05-26 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2013 okres 01.02.2012 - 31.12.20122013-05-07 do dziś
2data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
3data złożenia 20.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
4data złożenia 17.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
5data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
6data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
7data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
8data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
9data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
10data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
11data złożenia 24.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.02.2012 - 31.12.20122013-05-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.02.2012 - 31.12.20122013-05-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów