STORBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000404272
Numer REGON: 180789858
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-07-01
Sygnatura akt[RDF/216319/20/920]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTORBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2015-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. ZYGMUNTOWSKA nr domu 9 kod pocztowy 35-030 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2015-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123 LISTOPADA 2011 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE, NOT. BEATA CZAPOR REP. Z NR. 4774/20112011-12-06 do dziś
216.11.2015R., REP. A NR 3531/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA MORAWIEC KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA: PAR. 2 UST. 1 I 22015-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERŻĘGA2011-12-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOGDAN2011-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ2015-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI2017-05-11 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-12-06 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-12-06 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-12-06 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-06 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-05-11 do dziś
243 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-05-11 do dziś
346 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2017-05-11 do dziś
449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.09.2013 okres 23.11.2011-31.12.20122013-12-16 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
3data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
5data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
6data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-01 do dziś
7data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
8data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.11.2011-31.12.20122013-12-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.11.2011-31.12.20122013-12-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów