T.R.A. SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000404258
Numer REGON: 021773941
Numer NIP: 8992732956
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-08-17
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/12375/22/712]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaT.R.A. SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość ŁOZINA2020-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOZINA ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 26A kod pocztowy 55-095 poczta ŁOZINA kraj POLSKA 2020-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.11.2011 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REPERTORIUM A NR 11697/20112011-12-06 do dziś
217.01.2012 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REPERTORIUM A NR 630/2012 -ZMIENIONO: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 UMOWY SPÓŁKI.2012-02-22 do dziś
303.06.2019 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CZYNIEWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY TĘCZOWEJ NR 11/4, REPERTORIUM A NR 2871/2019 ZMIENIONO §1 PKT 32020-12-04 do dziś
422.07.2022R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSCY & KLIMZA-CIEJPA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 145 LOK. U1, REPERTORIUM A NR 19167/2022. ZMIENIONO §3 ORAZ §7 UMOWY SPÓŁKI2022-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOWIDEŁ2011-12-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MIRANDA2011-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-12-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-12-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2011-12-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2011-12-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2011-12-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-12-06 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2012-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-02-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOŁUJ2011-12-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2011-12-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2011-12-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-12-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2011-12-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2011-12-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2011-12-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-12-06 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2012-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-02-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOMÓŁKA2011-12-06 do dziś
2. ImionaJERZY RAFAŁ2011-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2011-12-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2011-12-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-12-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2011-12-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2011-12-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2011-12-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-12-06 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2012-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-02-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaT.R.A. SPÓŁKA AKCYJNA2012-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0217927082012-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000406309 2012-02-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCAREK2022-08-17 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2022-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-08-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-08-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-08-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-08-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-08-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2022-08-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.500,00 ZŁ2022-08-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2022-08-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-08-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2011-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaT.R.A. SPÓŁKA AKCYJNA2012-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0217927082012-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000406309 2012-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoHAGER2022-03-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MAREK2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-03-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-12-06 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-12-06 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-12-06 do dziś
477 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2011-12-06 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-06 do dziś
664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-12-06 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-12-06 do dziś
842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-12-06 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-12-06 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.12.2019 okres OD 06.12.2011 DO 31.12.20122019-12-18 do dziś
2data złożenia 18.12.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-12-18 do dziś
3data złożenia 18.12.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-12-18 do dziś
4data złożenia 18.12.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-18 do dziś
5data złożenia 18.12.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-18 do dziś
6data złożenia 18.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-18 do dziś
7data złożenia 18.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów