TANACOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000404236
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2024-04-08
Sygnatura akt[RDF/593113/24/904]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANACOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. IRY ALDRIDGE’A nr domu 18 kod pocztowy 91-357 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.11.2011 R., NOTARIUSZ ANNA KOPCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3260/2011.2012-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELENIEWSKA JASTRZĘBSKA2012-01-03 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2012-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 ZŁ2012-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2012-01-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2012-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ2012-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-01-03 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-03 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-03 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-01-03 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-01-03 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-01-03 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-01-03 do dziś
846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2012-01-03 do dziś
946 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-01-03 do dziś
1047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2013 okres 24.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
2data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
3data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
6data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
10data złożenia 20.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-20 do dziś
11data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
12data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2021 DO 28.02.20212021-09-23 do dziś
13data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.03.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
14data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
15data złożenia 08.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-20 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 28.02.20212021-09-23 do dziś
13OD 01.03.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
15OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-20 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 28.02.20212021-09-23 do dziś
13OD 01.03.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
15OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.03.2021, NOTARIUSZ KAROLINA GUSTA Z KN W ŁODZI, REP. A NR 862/2021 ,2021-05-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2021-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoZIELENIEWSKA JASTRZĘBSKA2021-05-21 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-21 do dziś
21. NazwiskoJASTRZĘBSKI2021-05-21 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów