GRYBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000404210
Numer REGON: 145914934
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-04-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/25026/20/419]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 43A nr lokalu 37B kod pocztowy 01-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA AKTU: 27.10.2011 NOTARIUSZ IWONA DĄBROWSKA ANNA MALINOWSKA, IWONA DĄBROWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ W 00-680 WARSZAWIE, UL. ŻURAWIA 47 LOK.1 REPERTORIUM A NR 3716/20112011-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERLIŃSKI2011-12-07 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARIUSZ2011-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2011-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYZ2011-12-07 do dziś
2. ImionaROBERT DARIUSZ2011-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2011-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2011-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYZ2011-12-07 do dziś
2. ImionaROBERT DARIUSZ2011-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-12-07 do dziś
243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-12-07 do dziś
343 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2011-12-07 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-12-07 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-12-07 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-12-07 do dziś
742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-12-07 do dziś
843 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-12-07 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2013 okres 27.10.2011.31.12.20122013-09-25 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
3data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.10.2011-.31.12.20122013-09-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów