ASTOR G.P.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000404196
Numer REGON: 341216760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-05
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-03-30
Sygnatura akt[RDF/194626/20/523]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTOR G.P.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GIZÓW nr domu 3 nr lokalu 124 kod pocztowy 01-249 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.11.2011 R., NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. RYNEK STAROMIEJSKI 9, REP. A NR 5313/2011.2011-12-05 do dziś
209.05.2012 R., REP. A NR 1889/2012, NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. RYNEK STAROMIEJSKI 9, 87-100 TORUŃ, ZMIENIONO § 2 I § 21 UMOWY SPÓŁKI.2012-05-15 do dziś
319.09.2018R., REP. A NR 4165/2018, NOTARIUSZ DARIUSZ NURZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA SMOLIŃSKA DARIUSZ NURZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 25/140, ZMIENIONO: §1, §3, §9.2019-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCIENIEWSKI2011-12-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZYGMUNT2011-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750 ZŁ2011-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ZE SOBĄ LUB Z PREZESEM ZARZĄDU.2011-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCIENIEWSKI2019-02-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZYGMUNT2019-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2011-12-05 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-12-05 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-05 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-12-05 do dziś
510 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2011-12-05 do dziś
610 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2011-12-05 do dziś
710 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2011-12-05 do dziś
846 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2011-12-05 do dziś
946 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2019-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2013 okres 05.12.2011 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
2data złożenia 26.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
4data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
5data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.12.2011 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.12.2011 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów