A.GAJEWSKA I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000404117
Numer REGON: 013224063
Numer NIP: 5222439288
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/536362/23/224]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-12-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.GAJEWSKA I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA2011-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO nr domu 40A kod pocztowy 02-496 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.11.2011 R.2011-12-08 do dziś
2W DNIU 31 GRUDNIA 2011 R. DOSZŁO DO ZMIANY UMOWY SPÓŁKI. WW. ZMIANA ZWIĄZANA JEST Z UMOWĄ ZAMIANY Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 R. ZAWARTĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO POMIĘDZY WSPÓLNIKAMI BOLESŁAWEM KUKOLEWSKIM A ANNĄ GAJEWSKĄ PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ PRZYBYSIAK (REP. A NR 11870/2011), SKUTKIEM KTÓREJ BOLESŁAW KUKOLEWSKI PRZENIÓSŁ NA ANNĘ GAJEWSKĄ OGÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z FAKTU BYCIA WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE, A TYM SAMYM PRZESTAŁ BYĆ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI A. GAJEWSKA I SPÓŁKA, S.J. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM POZOSTALI WSPÓLNICY POSTANOWILI UPORZĄDKOWAĆ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I DOKONALI ZMIAN: PREAMBUŁY UMOWY, § 3, § 6, § 7, § 8 ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI.2012-01-24 do dziś
326.04.2021 R. - ZMIANA PKT 3, § 3 UST. 3.2021-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-12-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM W DNIU 18.11.2011 R. PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ A.GAJEWSKA I SPÓŁKA (REGON 013224063) UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ. UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW: 1. ANNĘ GAJEWSKĄ, ZAM. UL. KORONACYJNA 1, 02-496 WARSZAWA, WPIS DO EWIDENCJI DZ. GOSP. POD NR. 213409 PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA M.ST.WARSZAWY, 2. MARZENNĘ RAFAŁ, ZAM. UL. WIOSNY LUDÓW 69, 02-495 WARSZAWA, WPIS DO EWIDENCJI DZ. GOSP. POD NR. 213410 PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA M.ST.WARSZAWY, 3. LESZKA RAFAŁ, ZAM. UL. KAZ. ODNOWICIELA 3, 02-496 WARSZAWA, WPIS DO EWIDENCJI DZ. GOSP. POD NR. 213411 PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA M.ST.WARSZAWY, 4. BOLESŁAWA KUKOLEWSKIEGO, ZAM. UL. KAZ. ODNOWICIELA 18, 02-496 WARSZAWA, WPIS DO EWIDENCJI DZ. GOSP. POD NR. 213412 PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA M.ST.WARSZAWY.2011-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEWSKA2011-12-08 do dziś
2. ImionaANNA JADWIGA2011-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-12-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAFAŁ2021-08-31 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-08-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2011-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAFAŁ2021-08-31 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEWSKA2011-12-08 do dziś
2. ImionaANNA JADWIGA2011-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-08 do dziś
***********2012-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-12-08 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-12-08 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-08 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-15 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-15 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów