PRODUKCJA I USŁUGI KRÓL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000403976
Numer REGON: 301987631
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-09-17
Sygnatura akt[RDF/330629/21/837]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRODUKCJA I USŁUGI KRÓL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2020-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WĄGROWIECKI gmina WĄGROWIEC miejscowość WĄGROWIEC2011-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WĄGROWIEC ulica KCYŃSKA nr domu 35 kod pocztowy 62-100 poczta WĄGROWIEC kraj POLSKA 2011-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.11.2011 R., NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP.A NR 13.934/20112011-12-07 do dziś
225.09.2017R., REP. A NR 8662/2017, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §2, §7, §9 UST. 1, §11 UST. 82017-11-09 do dziś
305.03.2020R., REP. A NR 1378/2020, NOTARIUSZ DANIEL WOJTICSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY.2020-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUS SPECTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3011799192017-11-09 do dziś
4. Numer KRS0000335118 2017-11-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2017-11-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-11-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2020-09-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ -SPÓŁKA POD FIRMĄ: BONUS SPECTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA NA DZIEŃ ZAWIĄZANIA SPÓŁKI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU -WOJCIECHA KALICH DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.2011-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2011-12-07 do dziś
228 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2011-12-07 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-12-07 do dziś
428 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2011-12-07 do dziś
528 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2011-12-07 do dziś
628 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2011-12-07 do dziś
733 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-12-07 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-12-07 do dziś
925 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2011-12-07 do dziś
1025 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
4data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
5data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
6data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
7data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
8data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-06 do dziś
9data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji05.03.2020 UCHWAŁA O LIKWIDACJI SPÓŁKI - 05.03.2020R., REP. A NR 1378/2020, NOTARIUSZ DANIEL M. WOJTICSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,2020-09-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2020-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2020-09-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności05.03.2020 UCHWAŁA O LIKWIDACJI SPÓŁKI ZAWARTA W §3 AKTU NOTARIALNEGO Z 05.03.2020R., REP. A NR 1378/2020, NOTARIUSZ DANIEL M. WOJTICSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,2020-09-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów