MTDI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000403970
Numer REGON: 145889892
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[RDF/303442/21/60]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMTDI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OKRĄG nr domu 2 nr lokalu 34 kod pocztowy 00-423 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.09.2011 R., NOTARIUSZ JANINA HALICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1249/20112011-12-02 do dziś
224.05.2018R., REP.A NR 4614/2018, NOTARIUSZ EDYTA CZARTORYSKA-GANCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2018-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRYZYBOWICZ2011-12-02 do dziś
2. ImionaMAREK ROBERT2011-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2011-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-12-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁKIEWICZ2018-09-12 do dziś
2. ImionaDAMIAN SEBASTIAN2018-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRYZYBOWICZ2011-12-02 do dziś
2. ImionaMAREK ROBERT2011-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZYMAŃSKA2018-09-12 do dziś
2. ImionaMARTA AGNIESZKA2018-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-09-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-12-02 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-12-02 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-02 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-02 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-12-02 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-02 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.09.2013 okres 02.12.2011 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
2data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
3data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
4data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
5data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
6data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
7data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
8data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
9data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.12.2011 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów