CS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000403966
Numer REGON: 221647986
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-05-04
Sygnatura akt[RDF/199071/20/27]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT2019-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica UL. 23 MARCA nr domu 77C kod pocztowy 81-820 poczta SOPOT kraj POLSKA 2019-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.06.2011 ROKU NOTARIUSZ ANNA PIETREWICZ PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SOPOCIE REPERTORIUM A NR 2801/20112011-12-02 do dziś
227 LISTOPADA 2014., REPERTORIUM A 3198/2014, NOTARIUSZ ALEKSANDRA REINHARDT, KANCELARIA W GDAŃSKU ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY, 19.08.2014R., REP A 1861/2014, NOTARIUSZ ALEKSANDRA REINHARDT, KANCELARIA W GDAŃSKU ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY2015-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEMPA2011-12-02 do dziś
2. ImionaANITA DOROTA2011-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁOTYCH2015-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-12-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2015-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2011-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEMPA2011-12-02 do dziś
2. ImionaANITA DOROTA2011-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-12-02 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-12-02 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-12-02 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-12-02 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-07-03 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-07-03 do dziś
332 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2015-07-03 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-07-03 do dziś
513 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.12.2012 okres 20112013-02-22 do dziś
2data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-03 do dziś
3data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-03 do dziś
4data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
5data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
6data złożenia 19.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
7data złożenia 19.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-19 do dziś
8data złożenia 04.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120112013-02-22 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120112013-02-22 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów