CHP POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000403949
Numer REGON: 122456234
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2018-12-28
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/38090/18/503]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCHP POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica GABRIELI ZAPOLSKIEJ nr domu 38 kod pocztowy 30-126 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.11.2011 R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KORDYLEWSKIEGO 7, REP. A 13416/20112011-12-01 do dziś
228.12.2011 R., REP. A NR 16526/2011, NOTARIUSZ WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO I UCHWALENIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI2012-01-18 do dziś
321.06.2012, REPERTORIUM A NR 7332/2012, NOTARIUSZ WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 68 -ZMIENIONO § 11 UST. 12012-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHP HOTELE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1213690132012-01-18 do dziś
4. Numer KRS0000368442 2012-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2013-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2012-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy179 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-01-18 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-01-18 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-01-18 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-01-18 do dziś
556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-01-18 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-01-18 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-01-18 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-01-18 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-01-18 do dziś
1055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2017-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-29 do dziś
2data złożenia 07.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
3data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-06 do dziś
4data złożenia 04.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
5data złożenia 12.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 5 GRUDNIA 2018 R., KR XI NS-REJ. KRS 26909/18/983, 05.12.20182018-12-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2018-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPRZYBYCIEŃ2018-12-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 5 GRUDNIA 2018 R., KR XI NS-REJ. KRS 26909/18/983, 05.12.20182018-12-28 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów