ENECON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000403855
Numer REGON: 145163333
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-06
Sygnatura akt[RDF/343253/21/422]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 145163333 NIP 52229915602011-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENECON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SERWITUTY nr domu 25 kod pocztowy 02-233 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.09.2011 R. ALDONA CZAMARSKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1831/2011.2011-11-30 do dziś
214.07.2014 R., NOTARIUSZ ALDONA CZAMARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1699/2014, ZMIANA § 7.1, § 9, § 20.2015-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOZIK DEMPNIAK2011-11-30 do dziś
2. ImionaIZABELA MARIA2011-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁOTYCH2015-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOZIK2015-02-06 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KONRAD2015-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOZIK DEMPNIAK2011-11-30 do dziś
2. ImionaIZABELA MARIA2011-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-02-06 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-02-06 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-02-06 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-02-06 do dziś
593 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-02-06 do dziś
696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-02-06 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-02-06 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-06 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-06 do dziś
1056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2012 okres 20112012-11-12 do dziś
2data złożenia 06.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
3data złożenia 30.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-06 do dziś
4data złożenia 23.02.2014 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-09 do dziś
5data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
6data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
7data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-28 do dziś
8data złożenia 30.12.2019 okres OD 01.12.2018 DO 31.12.20182019-12-30 do dziś
9data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
10data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120112012-11-12 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-28 do dziś
8OD 01.12.2018 DO 31.12.20182019-12-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-09 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów