A-WIND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-02-26 godz. 10:56:20
Numer KRS: 0000403849
Numer REGON: 221571579
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-11-02
Sygnatura akt[RDF/268599/20/31]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-WIND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu 10 nr lokalu 3 kod pocztowy 31-161 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30.11.2011 ROKU SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM BINKOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ -„KRYSTYNA BINKOWSKA NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA” Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (80-241), PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 71/73 M.10, REPERTORIUM A 19881/20112011-11-30 do dziś
29 KWIETNIA 2018 R.,REP.A NR 3709/2018,NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA,KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWE PRZY UL.KARMELICKIEJ 68,ZMIENIONO §2 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2018-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGETYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1218484522012-06-29 do dziś
4. Numer KRS0000392792 2012-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2018-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKI2018-06-22 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2018-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIAROWSKI2018-06-22 do dziś
2. ImionaADAM2018-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHETNAŁ2018-06-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOŚCIUK2018-06-22 do dziś
2. ImionaAGATA MARTA2018-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-06-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-11-30 do dziś
226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-11-30 do dziś
327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-11-30 do dziś
428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-30 do dziś
533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-11-30 do dziś
635 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-11-30 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-11-30 do dziś
842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-11-30 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-11-30 do dziś
1046 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-11-30 do dziś
1147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-11-30 do dziś
1227 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2011-11-30 do dziś
1349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-11-30 do dziś
1450 TRANSPORT WODNY2011-11-30 do dziś
1552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-11-30 do dziś
1661 TELEKOMUNIKACJA2011-11-30 do dziś
1771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-11-30 do dziś
1835 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-11-30 do dziś
1942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-11-30 do dziś
2043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-11-30 do dziś
2184 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2011-11-30 do dziś
2208 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2011-11-30 do dziś
2309 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2011-11-30 do dziś
2425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2013 okres 30.11.2011-31.12.20122013-10-01 do dziś
2data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
3data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
4data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
5data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
6data złożenia 27.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
7data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
8data złożenia 02.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.11.2011-31.12.20122013-10-01 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.11.2011-31.12.20122013-10-01 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów