BUY UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000403746
Numer REGON: 145926392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2015-05-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/25464/15/319]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUY UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA2015-05-18 do dziś
2. Adreskraj POLSKA 2015-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.10.2011 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM ZIELIŃSKIM W POZNANIU, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. KOŚCIUSZKI 86/6, REP. A NR 10171/2011 AKT NOTARIALNY Z DN. 07.12.2011 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM ZIELIŃSKIM W POZNANIU KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 12783/2011 ZM. § 2 I § 52011-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERNER2014-03-14 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ STANISŁAW2014-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH2014-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERNER2014-03-14 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ STANISŁAW2014-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-12-19 do dziś
221 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-12-19 do dziś
322 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-12-19 do dziś
423 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2011-12-19 do dziś
524 PRODUKCJA METALI2011-12-19 do dziś
625 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-12-19 do dziś
726 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-12-19 do dziś
827 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-12-19 do dziś
928 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-19 do dziś
1029 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-12-19 do dziś
1130 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-12-19 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2011-12-19 do dziś
1331 PRODUKCJA MEBLI2011-12-19 do dziś
1432 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-12-19 do dziś
1533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-12-19 do dziś
1635 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-12-19 do dziś
1736 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-12-19 do dziś
1837 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2011-12-19 do dziś
1938 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2011-12-19 do dziś
2039 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-12-19 do dziś
2141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-12-19 do dziś
2242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-12-19 do dziś
2313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-12-19 do dziś
2443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-12-19 do dziś
2545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-12-19 do dziś
2646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-12-19 do dziś
2747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-12-19 do dziś
2849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-12-19 do dziś
2950 TRANSPORT WODNY2011-12-19 do dziś
3051 TRANSPORT LOTNICZY2011-12-19 do dziś
3152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-12-19 do dziś
3253 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2011-12-19 do dziś
3355 ZAKWATEROWANIE2011-12-19 do dziś
3414 PRODUKCJA ODZIEŻY2011-12-19 do dziś
3556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-12-19 do dziś
3658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-12-19 do dziś
3759 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-12-19 do dziś
3860 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2011-12-19 do dziś
3961 TELEKOMUNIKACJA2011-12-19 do dziś
4062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-12-19 do dziś
4163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-12-19 do dziś
4264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-12-19 do dziś
4364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-12-19 do dziś
4464 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2011-12-19 do dziś
4515 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2011-12-19 do dziś
4664 91 Z LEASING FINANSOWY2011-12-19 do dziś
4764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-12-19 do dziś
4864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-12-19 do dziś
4966 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-12-19 do dziś
5068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-12-19 do dziś
5169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2011-12-19 do dziś
5270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-12-19 do dziś
5371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-12-19 do dziś
5472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-12-19 do dziś
5573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-12-19 do dziś
5616 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-12-19 do dziś
5774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-12-19 do dziś
5877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-12-19 do dziś
5978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-12-19 do dziś
6079 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2011-12-19 do dziś
6180 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2011-12-19 do dziś
6281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-12-19 do dziś
6382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-12-19 do dziś
6485 EDUKACJA2011-12-19 do dziś
6586 OPIEKA ZDROWOTNA2011-12-19 do dziś
6687 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2011-12-19 do dziś
6717 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2011-12-19 do dziś
6888 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2011-12-19 do dziś
6990 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2011-12-19 do dziś
7092 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2011-12-19 do dziś
7193 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-12-19 do dziś
7295 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-12-19 do dziś
7396 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-12-19 do dziś
7418 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-12-19 do dziś
7520 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów