HILL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000403696
Numer REGON: 301682825
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2016-07-07
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/17128/16/474]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301682825 NIP 78118620872011-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA nr domu 32 kod pocztowy 60-546 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.10.2011 R. -NOTARIUSZ DOROTA CELICHOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 10841/2011.2011-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLICKI2011-12-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2011-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2011-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLICKI2011-12-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2011-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-12-06 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-12-06 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-12-06 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-12-06 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-12-06 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-12-06 do dziś
718 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-12-06 do dziś
826 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-12-06 do dziś
926 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2011-12-06 do dziś
1027 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-12-06 do dziś
1133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-12-06 do dziś
1246 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2011-12-06 do dziś
1362 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-12-06 do dziś
1462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2016 okres OD 06.12.2011 DO 31.12.20112016-07-07 do dziś
2data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-07 do dziś
3data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-07 do dziś
4data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.12.2011 DO 31.12.20112016-07-07 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.12.2011 DO 31.12.20112016-07-07 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów