A VISTA GROUP MARIUSZ GRZELAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000403579
Numer REGON: 016874407
Numer NIP: 5252303010
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/448191/22/653]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-11-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016874407 NIP 52523030102013-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA VISTA GROUP MARIUSZ GRZELAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SAMUELA TWARDOWSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 01-643 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104-10-2011 -REP. A NR 15533/2011 -NOTARIUSZ W WARSZAWIE KINGA NAŁĘCZ2011-11-30 do dziś
213.03.2012 REP. A NR 2919/2012, NOTARIUSZ KINGA NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. BOYA ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, 00-621 WARSZAWA ZMIANA § § 1, 3, 4, 7, 12 UMOWY SPÓŁKI DODANIE UST. 2 DO § 12 UMOWY SPÓŁKI2012-04-18 do dziś
321.05.2019R., ZASTĘPCA NOTARIALNY JAKUB SKOCZYLAS ZASTĘPCA KINGI NAŁĘCZ, WATRAKIEWICZ, ŁUSZCZAK, ROGOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA PARTNERSKA KANCELARIA NOTARIALNA, REP. A NR 8584/2019 ZMIANA §3, §42019-07-08 do dziś
425.03.2021R., REP. A NR 5267/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY JAKUB SKOCZYLAS ZASTĘPCA NOTARIUSZA KINGI NAŁĘCZ, ZMIANA: § 1, § 3, § 42021-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-11-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale04.10.2011 R., NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „A VISTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ „A VISTA GROUP MARIUSZ GRZELAK” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. REP. A NR 15529/2011, KINGA NAŁĘCZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA VISTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2011-11-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000213744 2011-11-30 do dziś
5. Numer REGON0168744072011-11-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA VISTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1460329302021-08-09 do dziś
4. Numer KRS0000413462 2021-08-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-08-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej54.500,00 ZŁ2021-08-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-08-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-08-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-08-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2021-08-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ADAM2021-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI)2021-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2021-08-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ADAM2021-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-11-30 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-11-30 do dziś
318 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-11-30 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2011-11-30 do dziś
558 13 Z WYDAWANIE GAZET2011-11-30 do dziś
658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-11-30 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-11-30 do dziś
873 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2011-11-30 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-11-30 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-14 do dziś
4data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-14 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów