BURGO EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000403489
Numer REGON: 145901541
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-05-28
Sygnatura akt[RDF/294517/21/172]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURGO EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY nr domu 2A kod pocztowy 00-030 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.2011 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -AL. JANA PAWŁA II 61 LOK.132, REPERTORIUM A NR 9998/2011.2011-11-30 do dziś
203.10.2019 R., REP. A NR 10312/2019, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §2 UMOWY SPÓŁKI2019-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BURGO GROUP S.P.A.”2011-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2011-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZED ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZANIA LUB NABYCIA PRAWA W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 500.000 ZŁ (PIĘCIUSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ CAŁY SKŁAD ZARZĄDU.2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZKIEWICZ2020-10-27 do dziś
2. ImionaJACEK2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCACCIA2020-10-27 do dziś
2. ImionaGUIDO2020-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaESPOSITO2019-10-30 do dziś
2. ImionaTOMASO2019-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaVARESIO2011-11-30 do dziś
2. ImionaGHERARDO2011-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-11-30 do dziś
247 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-30 do dziś
352 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2011-11-30 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-11-30 do dziś
518 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2011-11-30 do dziś
682 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-30 do dziś
746 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2011-11-30 do dziś
846 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-11-30 do dziś
946 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2011-11-30 do dziś
1046 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.05.2013 okres 21.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-21 do dziś
2data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
3data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
5data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
6data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
9data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-21 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-21 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów