LA GUITARRA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000403326
Numer REGON: 301983900
Numer NIP: 7831684387
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-06-06
Sygnatura akt[RDF/386267/22/705]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA GUITARRA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica AL. KAROLA MARCINKOWSKIEGO nr domu 20 A kod pocztowy 61-827 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.08.2011 R., NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA, DOROTA MUSIAŁKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA UL. PIEKARY 6/25, 61-823 POZNAŃ, REP. A NR 12903/2011.2011-12-01 do dziś
201.12.2015 R., NOTARUIUSZ EWELINA KLIMCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA I DOROTA MUSIAŁKIEWICZ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU REP. A NR 17250/15 ZMIENIONO: -§2; -§7 UST.1; -§8; -§12 UST. 1 ORAZ USTALONO NOWY JEDNOLITY TEKST UMOWY2016-03-21 do dziś
324.03.2017 R., REPETYTORIUM A 4225/2017, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. WOJCIECH SAJDA, DOROTA MUSIAŁKIEWICZ. ZMIANIE ULEGŁY § 7, § 8 ORAZ § 12 UMOWY SPÓŁKI.2018-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLA GUITARRA LTD SPÓŁKA PRAWA BRYTYJSKIEGO ZAREJESTROWANA W COMPANIES HOUSE NR 09789245, SIEDZIBA W LONDYNIE2016-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2016-03-21 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ŁUKASZ2016-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYMSKA2016-03-21 do dziś
2. ImionaANNA TERESA2016-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-12-01 do dziś
LA GUITARRA LTD SPÓŁKA PRAWA BRYTYJSKIEGO ZAREJESTROWANA W COMPANIES HOUSE NR 09789245, SIEDZIBA W LONDYNIE2016-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2016-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKAMIŃSKI2022-03-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ROBERT2022-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-03-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-12-01 do dziś
255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2011-12-01 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-12-01 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-12-01 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-01 do dziś
679 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2011-12-01 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-12-01 do dziś
881 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2011-12-01 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-01 do dziś
1055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-03 do dziś
2data złożenia 12.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
3data złożenia 13.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
4data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
5data złożenia 24.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-01 do dziś
6data złożenia 23.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-23 do dziś
7data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-06-06 do dziś
8data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-29 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-05-29 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów