BONERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000403311
Numer REGON: 101327088
Numer NIP: 7292700793
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[RDF/420224/22/383]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-11-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 101327088 NIP 72927007932012-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość DĄBRÓWKA WIELKA2012-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBRÓWKA WIELKA ulica WYCIECZKOWA nr domu 31 kod pocztowy 95-100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA 2012-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.11.2011 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIERYCHŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM NR A 4099/20112011-11-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 STYCZNIA 2012 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIERYCHŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 131/2012, ZMIENIONO § 42012-01-31 do dziś
325.01.2016R., REPERTORIUM A NR 238/2016, NOTARIUSZ W ŁODZI MAŁGORZATA NIERYCHŁA, ZMIENIONO § 8, § 9, § 142016-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2011-11-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ EDWARD2011-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-11-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-11-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ2011-11-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁ2011-11-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ2011-11-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-11-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1012958912011-11-30 do dziś
4. Numer KRS0000397626 2011-11-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ -BONERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE ZE SWOIMI ZASADAMI REPREZENTACJI2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1012958912011-11-30 do dziś
4. Numer KRS0000397626 2011-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-01-29 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-01-29 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-01-29 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.01.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-01-31 do dziś
2data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
3data złożenia 01.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
4data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
5data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
6data złożenia 28.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
7data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
9data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
10data złożenia 12.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-01-31 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów