BORVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000403280
Numer REGON: 145895160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-03-18
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/6003/21/634]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina STARE MIASTO miejscowość BARCZYGŁÓW2019-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BARCZYGŁÓW ulica UL. WSCHODNIA nr domu 2 kod pocztowy 62-571 poczta STARE MIASTO kraj POLSKA 2019-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.10.2011 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE GRZEGORZ KUZARA, REP A NR 4996/20112011-11-28 do dziś
227.09.2019 R., REP. A NR 8953/2019, NOTARIUSZ PIOTR PAWEŁ NASTRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, ZMIANA: PARAGRAF 3 UST. 1, PARAGRAF 6 UST. 1, PARAGRAF 8 UST. 1, PARAGRAF 2 UST. 1 I 2, WYKREŚLONY ZOSTAŁ PARAGRAF 36 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2019-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKI2019-12-14 do dziś
2. ImionaJANUSZ BOGDAN2019-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2019-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYNGOSZ2019-12-14 do dziś
2. ImionaWIESŁAW STANISŁAW2019-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2019-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYNGOSZ2019-12-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2019-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-11-28 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-11-28 do dziś
335 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-11-28 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2019-12-14 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-12-14 do dziś
338 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-12-14 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-12-14 do dziś
524 PRODUKCJA METALI2019-12-14 do dziś
624 42 A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO2019-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2013 okres 28.10.2011 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
2data złożenia 26.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
3data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-30 do dziś
4data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-30 do dziś
5data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-30 do dziś
6data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
7data złożenia 22.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-22 do dziś
8data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.10.2011 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-22 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.10.2011 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-03-052021-03-18 do dziś