ALLEGRO TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000403239
Numer REGON: 061357619
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-12-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/56966/20/704]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALLEGRO TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 43A nr lokalu 37B kod pocztowy 01-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120., 10.2011 R. KANCELARIA NOTARIALNA STEFAN DURLEJ W TERESPOLU, REPERTORIUM A NR 4831/20112011-11-25 do dziś
203.09.2012 R. NOTARIUSZ STEFAN WOJCIECH DURLEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TERESPOLU PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 104, 21-550 TERESPOL, REP. A NR 3586/2012 - ZMIANA § 2, § 8, § 10 UMOWY SPÓŁKI.2012-10-02 do dziś
320.06.2013 R., NOTARIUSZ STEFAN DURLEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W TERESPOLU, REPERTORIUM A NR 2649/2013, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2013-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaULADZIMIR2013-10-10 do dziś
2. ImionaKARABEIKA2013-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALUK2019-09-18 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ MARIAN2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ2019-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2011-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. ZARZĄD BEZ ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MOŻE ROZPORZĄDZAĆ PRAWEM LUB ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000 (JEDNEGO MILIONA) ZŁOTYCH.2012-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYRAK2019-09-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JANUSZ2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2011-11-25 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
2data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-07 do dziś
4data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-07 do dziś
5data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-07 do dziś
6data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
7data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów