„ASSITEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000403235
Numer REGON: 242809949
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/248746/20/773]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASSITEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2011-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2016-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica UL. TURYŃSKA nr domu 100 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2016-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2011 R.; NOTARIUSZ -MGR DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA -MGR DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI -NOTARIUSZ; MGR JAROSŁAW STEJSKAL -NOTARIUSZ; MGR TOMASZ JANIK -NOTARIUSZ; SPÓŁKA CYWILNA 43-300 BIELSKO-BIAŁA; UL. CIESZYŃSKA 8 REPERTORIUM A NUMER: 10605/20112011-12-14 do dziś
29 MAJA 2013 ROKU, REP. A NR 4180/2013, MGR DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MGR DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI - NOTARIUSZ, JAROSŁAW STEJSKAL - NOTARIUSZ, TOMASZ JANIK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ -ZMIENIONO: PAR.22013-06-12 do dziś
38.02.2016 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 1400/2016, NOTARIUSZ BENIAMIN SKABA, KANCELARIA NOTARIALNA BENIAMIN SKABA DARIUSZ CELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA W TYCHACH, ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 49 - ZMIENIONO §2 UMOWY.2016-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSSO2011-12-14 do dziś
2. ImionaMARIO2011-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ2013-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTREGLIA2011-12-14 do dziś
2. ImionaGIANFRANCO2011-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ2013-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2011-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2011-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSSO2019-04-09 do dziś
2. ImionaMARIO2019-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2015-02-18 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-02-18 do dziś
333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2015-02-18 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-02-18 do dziś
533 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-02-18 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-02-18 do dziś
746 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-02-18 do dziś
846 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2015-02-18 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2015-02-18 do dziś
1071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.05.2013 okres 26.10.2011 - 31.12.20122013-06-11 do dziś
2data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
3data złożenia 19.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
4data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
6data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-12 do dziś
7data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.10.2011 - 31.12.20122013-06-11 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.10.2011 - 31.12.20122013-06-11 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów