EASTERN EUROPEAN INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000403069
Numer REGON: 145893698
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-09-15
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/17123/22/458]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEASTERN EUROPEAN INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2017-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica AL. ZWYCIĘSTWA nr domu 13A kod pocztowy 80-219 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki12.11.2011 NOTARIUSZ ANNA GLEGOŁA; KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY TADEUSZA KOŚCIUSZKI 43 W MARKACH, REP. A 2628/20112011-11-25 do dziś
229.08.2014, REP. A NR 6365/2014, NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONY § 2 UST. 1 I 22014-10-07 do dziś
327.03.2017, REP. A NR 6486/2017, NOTARIUSZ MARIA DAMBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIANA § 2 UST. 3 I § 14 UST.12017-05-12 do dziś
424.12.2021 R., REP A 10952/2021, NOTARIUSZ LUCYNA WĄSOWICZ-HARENDARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 2B, ZMIANA § 5 UST.1 ORAZ UST. 3.2022-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZORMONO HOLDINGS LIMITED2022-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000.000,00 ZŁOTYCH2022-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8005000,00 ZŁ2022-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO MA PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE: PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHELUDKO2020-09-04 do dziś
2. ImionaOLEH2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFRANCKEVIČS2019-04-17 do dziś
2. ImionaKIRILO2019-04-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-04-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-11-25 do dziś
274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-11-25 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-11-25 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-11-25 do dziś
564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-11-25 do dziś
666 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-11-25 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-11-25 do dziś
869 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2011-11-25 do dziś
970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-11-25 do dziś
1064 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2013 okres 2.11.2011 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
2data złożenia 01.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-30 do dziś
5data złożenia 14.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-14 do dziś
6data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
7data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
8data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
9data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
10data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12.11.2011 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12.11.2011 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów