FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „NIKO” TWORZYDŁO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000402778
Numer REGON: 122450958
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514502/23/12]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „NIKO” TWORZYDŁO SPÓŁKA JAWNA2011-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina NOWY WIŚNICZ miejscowość NOWY WIŚNICZ2011-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY WIŚNICZ ulica BOCHEŃSKA nr domu 22A kod pocztowy 32-720 poczta NOWY WIŚNICZ kraj POLSKA 2011-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.10.2011 R. UMOWA SPÓŁKI2011-11-24 do dziś
201.01.2012 R. ZMIANIE ULEGŁ § 4 UMOWY SPÓŁKI 18.02.2012 R. ZMIANIE ULEGŁ § 4 PKT 12 UMOWY SPÓŁKI2012-07-16 do dziś
331 PAŹDZIERNIKA 2012 R. - ZMIANA: § 4.2013-01-10 do dziś
429.08.2022R. - ZMIANIE ULEGŁ § 4 UST. 1, 2, 3.2023-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWORZYDŁO2011-11-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ FELIKS2011-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-11-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-11-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCIĘ2011-11-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2011-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-11-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-11-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-11-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-11-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH W TYM SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. W SPRAWACH O KTÓRYCH MOWA W § 5 UST. 5 LIT. C, D, E, F (WYSTAWIANIA WEKSLI, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH WOBEC BANKÓW, TOWARZYSTW LEASINGOWYCH ORAZ WSZELKICH FUNDUSZY, ZBYCIA LUB WYDZIERŻAWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI LUB JEJ CZĘŚCI ORAZ USTANAWIANIA NA NIM PRAWA UŻYTKOWANIA, NABYCIE, ZBYCIE WZGLĘDNIE OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI) SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.2011-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWORZYDŁO2011-11-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ FELIKS2011-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCIĘ2011-11-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2011-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-11-24 do dziś
292 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2011-11-24 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-13 do dziś
2data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
3data złożenia 16.07.2015 okres OD 31.12.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
5data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
6data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122013-09-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
3OD 31.12.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów