INSTALPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000402710
Numer REGON: 341210868
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351946/21/233]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTALPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2017-08-14 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. POLNA nr domu 59 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2017-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.11.2011 R.; REP. A NR 5182/2011; NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN, KANCELARIA PRZY UL. CHEŁMIŃSKIEJ NR 3, 87-100 TORUŃ.2011-11-22 do dziś
230.05.2017R.; REP. A NR 3403/2017; NOTARIUSZ BARBARA ELŻBIETA GAWIN; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. CHEŁMIŃSKA 11/3 ZMIANA: §2, §7 UMOWY ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2017-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2011-11-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2011-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47 500,00 ZŁ2011-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZESI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2011-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2019-02-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-11-22 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-08-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-08-14 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-08-14 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-08-14 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2017-08-14 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-08-14 do dziś
677 31 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2017-08-14 do dziś
778 30 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-08-14 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 31.12.2011R-31.12.2012R2013-08-12 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
3data złożenia 10.07.2015 okres OD 31.12.2013 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
4data złożenia 10.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
5data złożenia 10.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
6data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.12.2011R-31.12.2012R2013-08-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
3OD 31.12.2013 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.12.2011R-31.12.2012R2013-08-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
3OD 31.12.2013 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów