A-SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000402704
Numer REGON: 145842880
Numer NIP: 1132851534
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506616/23/209]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2011-11-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1458428802011-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2011-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SASKA nr domu 6A nr lokalu 21 kod pocztowy 03-968 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.10.2011 R., REP. A NR 12110/2011 PAWEŁ ORŁOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE2011-11-23 do dziś
218.06.2012 R., NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8177/2012. ZMIENIONO § 36 STATUTU SPÓŁKI2012-06-29 do dziś
304.12.2020 R., REP. A NR 7925/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZASTĘPCA NOTARIALNY AGNIESZKA BARAN. ZMIANA § 21 UST. 1.2021-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-23 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2011-11-23 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2011-11-23 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego150000,00 ZŁ2011-11-23 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji20000002011-11-23 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2011-11-23 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2011-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-11-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20000002011-11-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-11-23 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-11-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.2011-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZEFOWICZ2011-11-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIEMEK2015-02-09 do dziś
2. ImionaIWONA2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-09 do dziś
21. NazwiskoSŁAWIŃSKI2015-02-09 do dziś
2. ImionaMARCIN RADOSŁAW2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-09 do dziś
31. NazwiskoJÓZEFOWICZ2012-06-29 do dziś
2. ImionaANNA2012-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-29 do dziś
41. NazwiskoSIEMEK2011-11-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ TADEUSZ2011-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-23 do dziś
51. NazwiskoPIWECKI2011-11-23 do dziś
2. ImionaMARCIN2011-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-11-23 do dziś
261 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2011-11-23 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-11-23 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-11-23 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-11-23 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-11-23 do dziś
777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-11-23 do dziś
895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-11-23 do dziś
946 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-11-23 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.02.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-09 do dziś
2data złożenia 02.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-09 do dziś
3data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
4data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-26 do dziś
5data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
6data złożenia 17.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-17 do dziś
7data złożenia 29.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-29 do dziś
8data złożenia 27.05.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-27 do dziś
9data złożenia 27.05.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-27 do dziś
10data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów