KA&KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000402682
Numer REGON: 145886066
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2016-04-26
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/12128/16/119]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKA&KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość PŁOCHOCIN2011-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCHOCIN ulica LIPOWA nr domu 5 kod pocztowy 05-860 poczta PŁOCHOCIN kraj POLSKA 2011-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.10.2011 R., NOTARIUSZ HENRYK ŻUCZEK W PRUSZKOWIE, REPERTORIUM A NR 7095/20112011-11-21 do dziś
2AKT NOTARIALANY Z DNIA 30 KWIETNIA 2014 R., REPERTORIUM A NR 4413/2014 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM HENR YKIEM ŻUCZKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W PRUSZKOWIE PRZY UL. HUBALA 7 LOK NR 6 - ZMIANA PAR. 2, PAR. 6 UST. 1, PAR. 7 UST. 1, 2, PAR. 9, PAR. 15 UST. 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, PAR. 17 UST. 4, PAR. 19 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2014-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZISZEWSKI2015-05-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300000 ZŁOTYCH2015-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego305000,00 ZŁ2014-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1300000,00 ZŁ2014-06-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARTOWICZ2016-04-26 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2016-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-06-23 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-06-23 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-06-23 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-06-23 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-06-23 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-06-23 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-06-23 do dziś
808 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2014-06-23 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-06-23 do dziś
1043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów