„DOLNOŚLĄSKA GRUPA APTECZNA” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000402636
Numer REGON: 932692054
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-03-29
Sygnatura akt[RDF/283160/21/668]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2011-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLNOŚLĄSKA GRUPA APTECZNA” SPÓŁKA AKCYJNA2011-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI gmina BIERUŃ miejscowość BIERUŃ2020-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BIERUŃ ulica UL. CHEMIKÓW nr domu 3 kod pocztowy 43-150 poczta BIERUŃ kraj POLSKA 2020-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.10.2011 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 18020/2011.2011-11-24 do dziś
214.01.2015 R., REP. A NR 297/2015, NOTARIUSZ MAREK LEŚNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. WITA STWOSZA NR 3; ZMIANA STATUTU W: § 11, § 12 I § 14 - NOWE BRZMIENIE.2015-02-16 do dziś
313.06.2017 R., W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM MASTERNAKIEM W STATUCIE SPÓŁKI DODANO W § 4 PKT 1 PPKT. 32 - REP. NR 15871/2017.2017-11-29 do dziś
406.02.2018R., NOTARIUSZ NATALIA GROSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚLĘŻNA 185/S2, REP. A NR 808/2018. DODANO KOLEJNY PUNKT W §4 UST.1 ORAZ PKT 7 W §13 UST.2 STATUTU.2018-10-31 do dziś
520.12.2019 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 9/1, REP. A NR 7057/2019, UCHYLONO TEKST STATUTU SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU ORAZ PRZYJĘTO STATUT SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU STANOWIĄCYM JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY.2020-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-11-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-11-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI DOLNOŚLĄSKA GRUPA APTECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ DOLNOŚLĄSKA GRUPA APTECZNA SPÓŁKA AKCYJNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DOLNOŚLĄSKA GRUPA APTECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 25.10.2011 R. (REPERTORIUM A NR 18020/2011)2011-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„DOLNOŚLĄSKA GRUPA APTECZNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2011-11-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000050257 2011-11-24 do dziś
5. Numer REGON9326920542011-11-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANATHEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3674429202019-12-18 do dziś
4. Numer KRS0000681083 2019-12-18 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2019-12-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2011-12-08 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego375000,00 ZŁ2011-11-24 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2011-11-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego500000,00 ZŁ2014-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2011-11-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50000002011-11-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane5.000, 000 AKCJI SERII A UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU ZWIĄZANEGO Z AKCJĄ NA WALNYM ZGROMADZENIU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA IMIENNA SERII A DAJE AKCJONARIUSZOWI UPRAWNIONEMU Z TAKIEJ AKCJI PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.2011-11-24 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-11-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURAJ2021-02-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLEGIERSKA2020-05-26 do dziś
2. ImionaKARINA2020-05-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-26 do dziś
21. NazwiskoŚLIZ2020-02-12 do dziś
2. ImionaADAM2020-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-12 do dziś
31. NazwiskoGOSZYK2020-02-12 do dziś
2. ImionaADAM2020-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-11-24 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-11-24 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-24 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-11-24 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-24 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2011-11-24 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-29 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2017-11-29 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
2data złożenia 27.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
3data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
4data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
5data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
6data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
7data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
8data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
9data złożenia 16.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów