DOBROŃ JTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000402460
Numer REGON: 101327071
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-11-02
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/25936/20/649]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBROŃ JTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina DOBROŃ miejscowość DOBROŃ2011-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBROŃ ulica WROCŁAWSKA nr domu 18 kod pocztowy 95-082 poczta DOBROŃ kraj POLSKA 2011-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.09.2011 R., REPERTORIUM A NR 4106/2011, NOTARIUSZ DOMINIK JAN KASZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI;2011-11-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.02.2012 R., REP. A NR 878/2012, NOTARIUSZ DOMINIK JAN KASZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI -ZMIANA: § 6 USTĘP 1, § 7 USTĘP 7, 8.2012-04-12 do dziś
313.09.2012 R NOTARIUSZ DOMINIK JAN KASZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 3787/2012 - ZMIENIONO § 13 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2012-10-04 do dziś
428.02.2013 R., REP. A NR 1182/2013 NOTARIUSZ DOMINIK JAN KASZYŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA § 13 UST. 32013-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAREK2011-11-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2011-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2011-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁ2012-04-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego8190987, 95 ZŁ2012-04-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2012-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500 ZŁ2011-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-11-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego8188487, 95 ZŁ2012-04-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2012-04-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAREK2011-11-22 do dziś
2. ImionaJUSTYNA BOŻENA2011-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2011-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2011-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2011-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000 ZŁ2011-11-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000 ZŁ2011-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-11-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4731680492011-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000163547 2011-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.2011-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4731680492011-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000163547 2011-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-11-22 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2011-11-22 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-11-22 do dziś
465 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2011-11-22 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-22 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-11-22 do dziś
745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-22 do dziś
845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-22 do dziś
945 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2011-11-22 do dziś
1045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2013 okres 2011 ROK2013-05-09 do dziś
2data złożenia 01.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
3data złożenia 08.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
4data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
5data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
6data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
7data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 ROK2013-05-09 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów