„PRZYSTAŃ”

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000402456
Numer REGON: 101315820
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-08-31
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/8585/20/648]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2011-11-18 do dziś
3. Nazwa„PRZYSTAŃ”2011-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BRZEZIŃSKI gmina DMOSIN miejscowość LUBOWIDZA2011-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBOWIDZA ulica LUBOWIDZA nr domu 42 kod pocztowy 95-061 poczta DMOSIN kraj POLSKA 2011-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.10.2011 R. DNIA 09.11.2011 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 7 I § 13 STATUTU.2011-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER ZDROWIA2011-11-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2011-11-18 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANTONI2011-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-11-18 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-11-18 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-11-18 do dziś
486 OPIEKA ZDROWOTNA2011-11-18 do dziś
587 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2011-11-18 do dziś
688 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2011-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 2. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA. 3. OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB. 4. REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA INWALIDÓW. 5. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM. 6. PROPAGOWANIE TURYSTYKI I CZYNNEGO WYPOCZYNKU W ŚRODOWISKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYMAGAJĄCYCH OPIEKI. 7. PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ.2011-11-18 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
1
1. Orzeczeniem sądu, uchwałą, czy zarządzeniem administracyjnym------2020-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów