EW6L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000402155
Numer REGON: 145844688
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-04-16
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/13449/21/522]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEW6L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2021-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI ulica UL. KAKTUSOWA nr domu 1 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2021-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.09.2011 R., ZA REP. A NR 40444/2011, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 18.10.2011 R., ZA REP. A NR 44617/2011, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2011-11-17 do dziś
216.04.2013 R., REP. A NR 13469/2013 KRZYSZTOF NURKOWSKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, § 7 PKT 12013-06-28 do dziś
320 SIERPNIA 2020 R., REP. A NR 3931/2020, NOTARIUSZ JULITA SOBCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH, ZMIENIONO § 3, § 7 UST. 3, USUNIĘTO § 7 UST. 4 ORAZ USUNIĘTO PUNKT V § 17.2021-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEUROSMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1454995992017-10-04 do dziś
4. Numer KRS0000402140 2017-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.099.900,00 ZŁOTYCH2017-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1100000,00 ZŁ2013-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANOWICZ2021-04-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ JACEK2021-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-11-17 do dziś
256 00 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2021-04-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-04-16 do dziś
277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-04-02 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-04-02 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-02 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-04-02 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-04-02 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-04-02 do dziś
882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2015-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2013 okres 20.09.2011 - 30.09.20122013-06-28 do dziś
2data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-05-19 do dziś
3data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-19 do dziś
4data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152017-10-04 do dziś
5data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-10-04 do dziś
6data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-06-22 do dziś
7data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-09-09 do dziś
8data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-09-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.09.2011 - 30.09.20122013-06-28 do dziś
2OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-05-19 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-19 do dziś
4OD 01.10.2014 DO 30.09.20152017-10-04 do dziś
5OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-10-04 do dziś
6OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-06-22 do dziś
7OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-09-09 do dziś
8OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.09.2011 - 30.09.20122013-06-28 do dziś
2OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-05-19 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-19 do dziś
4OD 01.10.2014 DO 30.09.20152017-10-04 do dziś
5OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2013-06-28 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia- POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (MIKA SP. Z O.O.) NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (EW6L SP. Z O.O.), W NASTĘPSTWIE CZEGO SPÓŁKA PRZEJMOWANA (MIKA SP. Z O.O.) ZOSTANIE ROZWIĄZANA BEZ PRZEPROWADZENIA LIKWIDACJI, WSZELKIE AKTYWA I PASYWA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (MIKA SP. Z O.O.) PRZECHODZĄ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (EW6L SP. Z O.O.) NA DRODZE SUKCESJI UNIWERSALNEJ ORAZ SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA (EW6L SP. Z O.O.) WSTĘPUJE WE WSZYSTKIE PRAWA I OBOWIĄZKI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (MIKA SP. Z O.O.) - DATA PODJĘCIA UCHWAŁY O POŁĄCZENIU - 16.04.2013 R, - ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ - NZW2013-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów