EUROSMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000402140
Numer REGON: 145499599
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-12-04
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/45453/20/597]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEUROSMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2019-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI ulica UL. KAKTUSOWA nr domu 1 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2019-10-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARTA@BOJANOWICZ.COM.PL2020-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2011 R., REPERTORIUM A NR 40449/2011, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. POSTĘPU 18B AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2011 R., REPERTORIUM A NR 44613/2011, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. POSTĘPU 18B ZMIANA § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2011-11-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.09.2011 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POSTĘPU 18B, REP. A NR 41989/2011 ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2012-02-27 do dziś
315.02.2016 R., REP. A NR 5743/2016, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POSTĘPU 18 B, 02-676 WARSZAWA, ZMIANA: § 2; § 7, SKREŚLA SIĘ PUNKT V UMOWY SPÓŁKI2016-03-04 do dziś
410.07.2020 R., REP. A NR 3085/2020, NOTARIUSZ JULITA SOBCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH. ZMIANA § 3.2020-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANOWICZ2019-10-11 do dziś
2. ImionaMARTA2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3099900,00 ZŁ2019-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3100000,00 ZŁ2013-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11465100,00 ZŁ2012-03-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANOWICZ2020-12-04 do dziś
2. ImionaMARTA ANNA2020-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-11-15 do dziś
274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-11-15 do dziś
378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-11-15 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-11-15 do dziś
586 OPIEKA ZDROWOTNA2011-11-15 do dziś
693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-11-15 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-12-04 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2020-12-04 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.05.2013 okres 20.09.2011 - 30.09.20122013-05-29 do dziś
2data złożenia 19.02.2015 okres OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-02-26 do dziś
3data złożenia 19.02.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-02-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.09.2011 - 30.09.20122013-05-29 do dziś
2OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-02-26 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-02-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.09.2011 - 30.09.20122013-05-29 do dziś
2OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-02-26 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów