EXNOVO PERFORMING VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000402075
Numer REGON: 061347928
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[RDF/252506/20/651]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXNOVO PERFORMING VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIŚLANA nr domu 8 kod pocztowy 00-317 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.09.2011 R., NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 11726/2011.2011-11-15 do dziś
205.07.2018 R., REP. A 4831/2018 NOTARIUSZ - GARDOCKA JOLANTA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA - NOTARIUSZ, BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 37, 00-845 WARSZAWA; ZMIANA ART. 2 I ART. 3 UST. 1, TEKST JEDNOLITY.2018-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXNOVO PERFORMING VALUE SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL2018-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 ZŁ2018-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIOONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIBANEZ BUELA2011-11-15 do dziś
2. ImionaROMUALDO2011-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2011-11-15 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-11-15 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-11-15 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-11-15 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-11-15 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-11-15 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-11-15 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.05.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
2data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
3data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
4data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-23 do dziś
5data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-23 do dziś
6data złożenia 16.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
7data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R.-31.12. 2012 R.2013-05-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów