„HETMAN-NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000402064
Numer REGON: 004584713
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2011-12-22
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/23755/11/548]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 004584713 NIP 75815444542011-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HETMAN-NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 379 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY2011-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2011-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTROŁĘKA ulica 6 WRZEŚNIA nr domu 20 kod pocztowy 07-409 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA 2011-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA 17.08.1990 R.W OSTROŁĘCE PRZY ULICY KILIŃSKIEGO NR 38 PRZED PEŁNIĄCYM OBOWIĄZKI NOTARIUSZA W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W MAKOWIE MAZOWIECKIM ZBIGNIEWEM BUKOWSKIM, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 221/90 ZMIANY: AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.08.2011 R. REPERTORIUM A NR 6556/2011 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W OSTROŁĘCE PRZY UL. MAZOWIECKIEJ NR 1 LOK. B W OBECNOŚCI NOTARIUSZA BARBARY SZYMAŃSKIEJ -PAŁKA, DOKONANO ZMIAN UMOWY SPÓŁKI W § 5, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, DODANO § 15A, ZMIENIONO § 18, § 20, § 21 AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.12.2011 R. REPERTORIUM A NR 9985/2011 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W OSTROŁĘCE PRZY UL. MAZOWIECKIEJ NR 1 LOK.B W OBECNOŚCI NOTARIUSZA BARBARY SZYMAŃSKIEJ-PAŁKA, DOKONANO ZMIANY UMOWY SPÓŁKI W PAR. 2.2011-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIESKA2011-12-22 do dziś
2. ImionaEWA MARIOLA2011-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2011-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIESKA2011-12-22 do dziś
2. ImionaEWA MARIOLA2011-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2011-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2011-12-22 do dziś
223 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2011-12-22 do dziś
323 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2011-12-22 do dziś
423 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2011-12-22 do dziś
525 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-12-22 do dziś
625 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2011-12-22 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-12-22 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-12-22 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-12-22 do dziś
1043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-12-22 do dziś
1143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2011-12-22 do dziś
1222 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-12-22 do dziś
1343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-12-22 do dziś
1443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-12-22 do dziś
1543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-12-22 do dziś
1643 31 Z TYNKOWANIE2011-12-22 do dziś
1743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-12-22 do dziś
1843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-12-22 do dziś
1943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-12-22 do dziś
2043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-12-22 do dziś
2143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-12-22 do dziś
2243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-12-22 do dziś
2323 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2011-12-22 do dziś
2446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-12-22 do dziś
2546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-12-22 do dziś
2646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-12-22 do dziś
2746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-12-22 do dziś
2868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-12-22 do dziś
2968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-22 do dziś
3068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-12-22 do dziś
3168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-12-22 do dziś
3269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-12-22 do dziś
3370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-12-22 do dziś
3423 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2011-12-22 do dziś
3577 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-12-22 do dziś
3677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-12-22 do dziś
3723 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2011-12-22 do dziś
3823 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU2011-12-22 do dziś
3923 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2011-12-22 do dziś
4023 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2011-12-22 do dziś
4123 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2011-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów