„BONO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000402030
Numer REGON: 341207978
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-08-16
Sygnatura akt[RDF/414147/22/430]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2015-09-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. ŻEGLARSKA nr domu 16 nr lokalu 1 kod pocztowy 85-519 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2020-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.10.2011 R.; REP. A NR 153/2011; NOTARIUSZ PAULINA GACEK; KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 2/4 AKT ZAŁOŻYCIELSKI.2011-11-15 do dziś
227.03.2015 R.; REP. A NR 1691/2015; NOTARIUSZ LIDIA MIKOŁAJSKA-BOMBA; KANCELARIA NOTARIALNA W SWARZĘDZU; ZMIANA §2 I §5.2015-09-24 do dziś
3REP. A NR 2929/2016 Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ ŁUKASZ CHMIAŁKOWSKIEGO - NOTARIUSZA W TORUNIU - ZMIANA § 6, § 11 POPRZEZ DOD. UST. 5, USUNIĘTY § 132016-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBAKOW2016-06-09 do dziś
2. ImionaBARTOSZ GRZEGORZ2016-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 ZL2016-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2016-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2011-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB PROKURENTA (PROKURA SAMOISTNA). DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2011-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBAKOW2016-06-09 do dziś
2. ImionaBARTOSZ GRZEGORZ2016-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-06-09 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-09 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-06-09 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-06-09 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-06-09 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-06-09 do dziś
746 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2016-06-09 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-06-09 do dziś
946 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 20122013-08-27 do dziś
2data złożenia 02.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
3data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
4data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
5data złożenia 08.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-10 do dziś
8data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
9data złożenia 16.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
10data złożenia 16.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120122013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120122013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-012021-01-16 do dziś