BUSINESS SPORT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000401989
Numer REGON: 301972612
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-09-22
Sygnatura akt[RDF/241535/20/160]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SPORT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica NOWOWIEJSKIEGO nr domu 59 nr lokalu 1 kod pocztowy 61-734 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.11.2011 R., NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. JEŻYCKA NR 31/13, REP. A NR 3876/2011.2011-11-17 do dziś
210.10.2018 R., REP. A NR 18022/2018, NOTARIUSZ ARTUR KĘDZIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §62018-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACINIEWSKI2011-11-17 do dziś
2. ImionaDAMIAN ANDRZEJ2011-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.409 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.900,00 ZŁOTYCH2018-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-11-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego140900,00 ZŁ2018-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACINIEWSKI2011-11-17 do dziś
2. ImionaDAMIAN ANDRZEJ2011-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-11-17 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
3data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4data złożenia 16.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
5data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
6data złożenia 31.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
7data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
8data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-11-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) K.S.H. SPÓŁKI BUSINESS SPORT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ BUSINESS SPORT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I SPÓŁKĄ BUSINESS SPORT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) PRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z 10 PAŹDZIERNIKA 2018 R ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ ARTURA KĘDZIERSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 18022/20182018-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów