SCANDINAVIAN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000401978
Numer REGON: 122439810
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264766/20/280]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSCANDINAVIAN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PLAC SZCZEPAŃSKI nr domu 3 kod pocztowy 31-011 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 18.10.2011, NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANC.NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. KARMELICKIEJ NR 68, REP. A NR 13118/20112011-11-14 do dziś
223.09.2016 R., REP. A NR 1336/2016, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LIPPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 2, § 5 UST. 1, § 6, § 7 UST.1, § 9, § 13, DODANIE: § 8 UST. 3 I 4, § 13A2016-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIK2011-11-14 do dziś
2. ImionaMARK STANLEY2011-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ2016-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHAN & CO AS2016-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75000 ZŁ2016-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHAN2020-08-24 do dziś
2. ImionaFRODE2020-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZYSTEK2016-12-16 do dziś
2. ImionaARTUR GRZEGORZ2016-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-12-16 do dziś
PREZES ZARZĄDU2018-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDRZYSTEK2020-08-24 do dziś
2. ImionaARTUR GRZEGORZ2020-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-24 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-08-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2011-11-14 do dziś
272 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2011-11-14 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2011-11-14 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-14 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2011-11-14 do dziś
686 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2011-11-14 do dziś
786 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2011-11-14 do dziś
886 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2011-11-14 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-14 do dziś
1086 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2016-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2013 okres 18.10.2011 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
2data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
3data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
5data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.10.2011 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.10.2011 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów