HTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000401907
Numer REGON: 242786622
Numer NIP: 6443498580
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-02-28
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/3449/22/518]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHŁODNA nr domu 51 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-02-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHTP@HTP7.PL2019-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuHIGH TECH PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU2013-12-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2013-12-10 do dziś
3. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica CIOŁKOWSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 2A kod pocztowy 15-245 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2013-12-10 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2011 R. ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA NOWAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA EWY MROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN-NOTARIUSZ, EWA MROCZEK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 02-304 WARSZAWA, AL.JEROZOLIMSKIE 133/43, REP. A NR 78044/20112011-11-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 06.12.2012, REPERTORIUM A NR 16823/2012, NOTARIUSZ ARTUR KĘDZIERSKI, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. BAGNO NR 2 LOKAL 194, ZMIENIONO: PAR. 3, PAR. 7 UST. 1, PAR. 15 UST. 1, PAR. 19, PAR. 20 UST. 8, PAR. 27 UMOWY SPÓŁKI.2013-02-08 do dziś
320.11.2013 R. - NOTARIUSZ ANNA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A, NR 556/2013 ZMIANA: § 3, § 7 UST. 1, § 12 UST. 2, § 18 UST. 4, § 19. ZMIENIONO W TREŚCI WYRAŻENIE: „AKT ZAŁOŻYCIELSKI” NA „UMOWA”. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2013-12-10 do dziś
404.04.2017R., NOTARIUSZ LIDIA WOJEWÓDZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1508/2017, ZMIANA: §2, §7 UST. 1, §8, §9 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2017-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFISK MANAGEMENT CONSULTING S.A. Z SIEDZIBĄ W NEUHEIM (SZWAJCARIA)2017-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000,00 ZŁOTYCH2017-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego45000,00 ZŁ2017-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALANKIEWICZ2019-12-17 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JAN2019-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-01-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-01-26 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-01-26 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-01-26 do dziś
427 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2016-01-26 do dziś
528 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2017-08-30 do dziś
628 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-08-30 do dziś
738 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2017-08-30 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-30 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.04.2013 okres 15.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
2data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
3data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-03-06 do dziś
4data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-06 do dziś
5data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-06 do dziś
6data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-06 do dziś
7data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-07 do dziś
8data złożenia 07.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-07 do dziś
9data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
10data złożenia 19.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-03-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-07 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-07 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-03-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-07 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-07 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów