DODIDDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000401759
Numer REGON: 145889917
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-06-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/30982/20/302]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODIDDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ANTONIEGO SOLARIEGO nr domu 6 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-070 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.07.2011, ALEKSANDRA ZAPART NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 6181/20112011-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSTROKOŃSKA2011-11-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2011-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej600,00 ZŁ2018-08-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego600,00 ZŁ2018-08-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2011-11-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-11-14 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego300,00 ZŁ2018-08-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDODIDDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1458898862012-02-29 do dziś
4. Numer KRS0000400499 2012-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST DODIDDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI. SPOSÓB REPREZENTACJI TEGO WSPÓLNIKA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ AGNIESZKA BETLEJ I AGNIESZKA PSTROKOŃSKA.2011-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDODIDDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2011-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-11-14 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-11-14 do dziś
377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-11-14 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-11-14 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-11-14 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-11-14 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-11-14 do dziś
873 11 REKLAMA2011-11-14 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-11-14 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-11-14 do dziś
1169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-11-14 do dziś
1218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-11-14 do dziś
1373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-11-14 do dziś
1463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-11-14 do dziś
1562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-11-14 do dziś
1649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2013 okres 05.06.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
3data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
4data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
5data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
6data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-28 do dziś
7data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
8data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.06.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów