EMPORIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000401719
Numer REGON: 145872160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-04-20
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/10968/22/58]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPORIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. POMORSKA nr domu 65 kod pocztowy 90-218 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.10.2011 R., ASESOR NOTARIALNY KAROLINA MATUSIEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY WITKOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 15, 00-420 WARSZAWA, REP. A NR 9211/20112011-11-10 do dziś
211.09.2014, REP. MA NR 6658/2014, NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 14 ZMIENIONO PARAGRAF 5 UMOWY SPÓŁKI2014-10-13 do dziś
320.06.2017 R., REP. A NR 4430/2017, NOTARIUSZ MACIEJ GROSKREJC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2017-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERBYTSKA2022-04-20 do dziś
2. ImionaHANNA2022-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ2022-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERBYTSKA2022-04-20 do dziś
2. ImionaHANNA2022-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-10-13 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-10-13 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-10-13 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-10-13 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-10-13 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-10-13 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-13 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-10-13 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-10-13 do dziś
1046 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2022-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2013 okres 20122013-07-29 do dziś
2data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
4data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
5data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9data złożenia 04.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-18 do dziś
10data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
11data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120122013-07-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120122013-07-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-312021-02-23 do dziś
2. Data wznowienia wykonywania działalności2022-04-062022-04-20 do dziś