A.J.NOWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000401695
Numer REGON: 145878256
Numer NIP: 7611555558
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/2235/23/323]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J.NOWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRZASNYSKI gmina PRZASNYSZ miejscowość PRZASNYSZ2011-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZASNYSZ ulica UL. CIECHANOWSKA nr domu 35 kod pocztowy 06-300 poczta PRZASNYSZ kraj POLSKA 2021-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2011 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ KUCEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE K.DICKENSA 27 LOK.1, REPERTORIUM A NR 6193/20112011-11-09 do dziś
210.02.2021 R. W KN ELŻBIETY NURZYŃSKIEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 501/2021 ZMIENIONO § 4, § 8, § 172021-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2011-11-09 do dziś
2. ImionaJAKUB2011-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁOTYCH2011-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2011-11-09 do dziś
2. ImionaANNA2011-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁOTYCH2011-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2011-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2023-03-31 do dziś
2. ImionaDAMIAN2023-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2011-11-09 do dziś
2. ImionaJAKUB2011-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-09 do dziś
247 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-09 do dziś
347 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-09 do dziś
446 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-11-09 do dziś
546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-11-09 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-11-09 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-06-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-06-14 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-06-14 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2018 okres OD 09.11.2011 DO 31.12.20112018-06-08 do dziś
2data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-08 do dziś
3data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-08 do dziś
4data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-08 do dziś
5data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-11 do dziś
6data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-11 do dziś
7data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
8data złożenia 01.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-01 do dziś
9data złożenia 01.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-01 do dziś
10data złożenia 14.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów