„BUDOPOL GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRI” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000401685
Numer REGON: 021754961
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-07-27
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/28378/17/362]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2011-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOPOL GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRI” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2011-11-09 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-09 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2011-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW kraj POLSKA 2017-07-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDOPOL@BUDOPOL.WROC.PL2012-09-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDOPOL.WROC.PL2012-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu111.10.2011 R., ASESOR NOTARIALNY TOMASZ KALINOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGATY ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KOMARZAŃSKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NUMER 60, REP. A NR 12061/20112011-11-09 do dziś
231.05.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 60, REPERTORIUM A NR 8436/2012; ZMIENIONO: § 9 STATUTU.2012-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOPOL GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0211494962011-11-09 do dziś
4. Numer KRS0000345138 2011-11-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1050000,00 ZŁ2012-09-11 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji1050002012-09-11 do dziś
3. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2011-11-09 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1050000,00 ZŁ2012-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-11-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002011-11-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-11-09 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2012-09-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002012-09-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-09-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ JEST SAMODZIELNIE UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2011-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOPOL GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0211494962011-11-09 do dziś
4. Numer KRS0000345138 2011-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-11-09 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-11-09 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-11-09 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-11-09 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2011-11-09 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-11-09 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-11-09 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-11-09 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-11-09 do dziś
1043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-11-09 do dziś
1143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-11-09 do dziś
1242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-11-09 do dziś
1323 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2011-11-09 do dziś
1423 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2011-11-09 do dziś
1525 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-11-09 do dziś
1625 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2011-11-09 do dziś
1733 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-11-09 do dziś
1852 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2011-11-09 do dziś
1952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-11-09 do dziś
2068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-11-09 do dziś
2171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-11-09 do dziś
2271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-11-09 do dziś
2342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2011-11-09 do dziś
2477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-11-09 do dziś
2577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-11-09 do dziś
2664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-11-09 do dziś
2742 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2011-11-09 do dziś
2842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-11-09 do dziś
2942 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-11-09 do dziś
3042 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-11-09 do dziś
3143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-11-09 do dziś
3243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2012 okres 09.11.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
2data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.11.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.11.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów