„GRYF-TRANS” G. GŁODOWSKI, M. GŁODOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000401505
Numer REGON: 321157150
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-06-08
Sygnatura akt[RDF/296774/21/565]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYF-TRANS” G. GŁODOWSKI, M. GŁODOWSKI SPÓŁKA JAWNA2011-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. KRZYSZTOFA KOLUMBA nr domu 5 kod pocztowy 70-035 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2016-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120 PAŹDZIERNIKA 2011 R. 28 PAŹDZIERNIKA 2011 R. ZMIANA UMOWY W § 2 UST. 12011-11-09 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI NR 1/2015 Z DNIA 17 LISTOPADA 2015 R.ZMIENIE ULEGŁ §2 UST.3.2016-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODOWSKI2011-11-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ DARIUSZ2011-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-11-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-11-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODOWSKI2011-11-09 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2011-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-11-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-11-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-11-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-11-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. JEDNAK W PRZYPADKU ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 30.000 ZŁ WYMAGANA JEST REPREZENTACJA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2011-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODOWSKI2011-11-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ DARIUSZ2011-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODOWSKI2011-11-09 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2011-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-20 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-07-20 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-01 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów