SPÓŁKA PARTNERSKA PIELĘGNIAREK RODZINNYCH NADOLNA. NIEDŹWIECKA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000401414
Numer REGON: 510883861
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-01-11
Sygnatura akt[RDF/366266/22/645]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2011-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPÓŁKA PARTNERSKA PIELĘGNIAREK RODZINNYCH NADOLNA. NIEDŹWIECKA2021-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat MRĄGOWSKI gmina PIECKI miejscowość PIECKI2011-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość PIECKI ulica ZWYCIĘSTWA nr domu 18a kod pocztowy 11-710 poczta PIECKI kraj POLSKA 2011-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.10.2011 R. ANEKSEM NR 1 Z DNIA 31.10.2011 R. ZMIENIONO § 19 UMOWY ANEKSEM NR 2 Z DNIA 10.11.2011 R. ZMIENIONO § 6 I § 102011-12-01 do dziś
231.12.2020 R. - ZMIENIONO: § 3, § 6.2021-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 KSH SPÓŁKI GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKOWO-RODZINNEGO I MEDYCYNY SZKOLNEJ SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA PIELĘGNIAREK RODZINNYCH ZALEWSKA. NADOLNA. NIEDŹWIECKA -ZGODNIE Z UCHWAŁĄ Z DNIA 24.10.2011 R. NOTARIUSZ JADWIGA SOSNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MRĄGOWIE, REP. „A” 7217/2011 I UCHWAŁĄ Z 24.11.2011 R. NOTARIUSZ JADWIGA SOSNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MRĄGOWIE, REP. „A” 7968/2011 WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: -BARBARA ZALEWSKA -WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 1193 -ELŻBIETA NADOLNA -WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 1192 -BOGUSŁAWA NIEDŹWIECKA -WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 11942011-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoNADOLNA2011-12-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2011-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-01 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-12-01 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-12-01 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-01 do dziś
2
1. NazwiskoNIEDŹWIECKA2011-12-01 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA MONIKA2011-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-01 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-12-01 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-12-01 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY PARTNER MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2011-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNADOLNA2011-12-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2011-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDŹWIECKA2011-12-01 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA MONIKA2011-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2021-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów