BUWITA - ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000401365
Numer REGON: 210520702
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/249177/20/770]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2105207022011-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUWITA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina RZEPIN miejscowość RZEPIN2011-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość RZEPIN ulica POZNAŃSKA nr domu 26 kod pocztowy 69-110 poczta RZEPIN kraj POLSKA 2011-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.03.1992 R., NOTARIUSZ EUGENIUSZ DYJA, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH, REP. A.NUMER 43/92; 05.10.2011 R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH, REPA.NUMER 7028/2011 -ZMIANA § § 2; 3; 4; 5; 6; 8; 11;2011-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAJM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2202113822019-04-05 do dziś
4. Numer KRS0000252892 2019-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-04-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-04-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 10.000 EURO (DZIESIĘĆ TYSIĘCY EURO), ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 10.000 EURO (DZIESIĘĆ TYSIĘCY EURO) SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2011-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAK2019-04-05 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ADAM2019-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2011-11-07 do dziś
227 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2011-11-07 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-11-07 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-11-07 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-11-07 do dziś
656 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-11-07 do dziś
735 11 Z WYTWARZANIE,PRZESYŁANIE,DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW,PRĄDNIC,TRANSFORMATORÓW,APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-11-19 do dziś
233 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-11-19 do dziś
346 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMATYCNZEJ I KOMUNIKACYJNEJ2015-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.08.2012 okres 07.11.2011 R -31.12.2011 R2012-10-22 do dziś
2data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-05-24 do dziś
3data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
4data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
5data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
6data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
7data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9data złożenia 27.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.11.2011 R -31.12.2011 R2012-10-22 do dziś
201.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-05-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.11.2011 R -31.12.2011 R2012-10-22 do dziś
201.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-05-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów