A.D. 1832 - FUNDACJA NA RZECZ OPIEKI I ODZYSKIWANIA NARODOWYCH DÓBR KULTURY I ARCHITEKTURY

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000401349
Numer REGON: 021754375
Numer NIP: 8971779065
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-03-17
Sygnatura akt[RDF/472958/23/834]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2011-11-07 do dziś
3. NazwaA.D. 1832 -FUNDACJA NA RZECZ OPIEKI I ODZYSKIWANIA NARODOWYCH DÓBR KULTURY I ARCHITEKTURY2011-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GWIAŹDZISTA nr domu 62/12 nr lokalu 2 kod pocztowy 53-413 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.09.2011 R. ZMIANA STATUTU 27.10.2011 R., § 9 UST. 2 I § 13 UST. 2.2011-11-07 do dziś
201.10.2020R. - ZMIENIONO: §9 UST. 1 LIT. A, §9 UST. 1 LIT. E, §12 UST. 1, §13 LIT. O.2021-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER KULTURY I SZTUKI2011-11-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2011-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDLA WAŻNOŚCI UCHWAŁY, WYMAGANA JEST OBECNOŚĆ, CO NAJMNIEJ POŁOWY CZŁONKÓW. W PRZYPADKU BRAKU WIĘKSZOŚCI, DECYDUJE GŁOS PREZESA ZARZĄDU. JEŚLI POSIEDZENIE ODBYWA SIĘ POD NIEOBECNOŚĆ PREZESA ZARZĄDU, PREZES MOŻE WSKAZAĆ INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JAKO WYKONUJĄCEGO JEGO PRAWO DECYDUJĄCEGO GŁOSU ORAZ MOŻE ZOBOWIĄZAĆ GO CO DO SPOSOBU WYKONANIA TEGO PRAWA. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU ZARZĄDU FUNDACJI W RAMACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU DO KWOTY: 20.000,00 ZŁOTYCH -SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD. POWYŻEJ WSKAZANEJ KWOTY: 20.000,00 ZŁOTYCH, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU ZARZĄDU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH, SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD.2011-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE JONG2011-11-07 do dziś
2. ImionaPIEBE2011-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-11-07 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-11-07 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-11-07 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-11-07 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-11-07 do dziś
659 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2011-11-07 do dziś
759 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2011-11-07 do dziś
859 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2011-11-07 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-11-07 do dziś
1062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-11-07 do dziś
1162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-11-07 do dziś
1247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-07 do dziś
1362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-11-07 do dziś
1491 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2011-11-07 do dziś
1595 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2011-11-07 do dziś
1695 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2011-11-07 do dziś
1741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-11-07 do dziś
1841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-11-07 do dziś
1942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-11-07 do dziś
2043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-11-07 do dziś
2139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-11-07 do dziś
2223 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2011-11-07 do dziś
2347 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-07 do dziś
2423 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2011-11-07 do dziś
2523 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH2011-11-07 do dziś
2623 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2011-11-07 do dziś
2723 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2011-11-07 do dziś
2843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-11-07 do dziś
2943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-11-07 do dziś
3043 31 Z TYNKOWANIE2011-11-07 do dziś
3143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-11-07 do dziś
3238 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2011-11-07 do dziś
3338 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2011-11-07 do dziś
3452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-11-07 do dziś
3531 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2011-11-07 do dziś
3663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-11-07 do dziś
3763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-11-07 do dziś
3863 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2011-11-07 do dziś
3968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-11-07 do dziś
4068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-11-07 do dziś
4168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-11-07 do dziś
4268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-11-07 do dziś
4371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-11-07 do dziś
4473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-11-07 do dziś
4552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-11-07 do dziś
4673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-11-07 do dziś
4774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-11-07 do dziś
4874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2011-11-07 do dziś
4974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-07 do dziś
5077 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2011-11-07 do dziś
5179 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2011-11-07 do dziś
5279 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2011-11-07 do dziś
5379 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2011-11-07 do dziś
5481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-11-07 do dziś
5582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-11-07 do dziś
5655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-11-07 do dziś
5782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-11-07 do dziś
5882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-07 do dziś
5985 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2011-11-07 do dziś
6085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-11-07 do dziś
6190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2011-11-07 do dziś
6290 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2011-11-07 do dziś
6390 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2011-11-07 do dziś
6490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2011-11-07 do dziś
6591 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2011-11-07 do dziś
6647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-11-07 do dziś
6755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-11-07 do dziś
6893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-11-07 do dziś
6955 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2011-11-07 do dziś
7055 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2011-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 07.11.2011 R. -31.12.2011 R.2012-10-16 do dziś
2data złożenia 14.10.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-07 do dziś
3data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
4data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-19 do dziś
5data złożenia 09.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
6data złożenia 23.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
7data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
8data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9data złożenia 23.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-23 do dziś
10data złożenia 23.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
11data złożenia 17.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-17 do dziś
12data złożenia 17.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.11.2011 R. -31.12.2011 R.2012-10-16 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 01.01.20132015-10-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-17 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST: -POBUDZANIE INICJATYWY SPOŁECZNEJ I PODWYŻSZANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ NA RZECZ OCHRONY I OPIEKI NAD DOBRAMI KULTURY, SZTUKI ORAZ TRADYCJI; -OCHRONA DÓBR KULTURY I SZTUKI ORAZ TRADYCJI POPRZEZ ZACHOWANIE, RENOWACJĘ, ODBUDOWĘ ETC. ZABYTKÓW KULTURY I ARCHITEKTURY POLSKIEJ I ZAGRANICZNEJ ORAZ OBIEKTÓW WARTOŚCIOWYCH ZE WZGLĘDU NA ASPEKT HISTORYCZNY, KULTUROWY, LOKALNY, ARCHITEKTONICZNY ETC; PRZYWRACANIE ŚWIETNOŚCI BUDYNKOM, BUDOWLOM, OBIEKTOM ZABYTKOWYM I ARCHITEKTONICZNIE WARTOŚCIOWYM, MAJĄC NA WZGLĘDZIE ICH DAWNE PRZEZNACZENIE, FUNKCJONALNOŚĆ ORAZ MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA ICH FUNKCJONALNOŚCI DO WSPÓŁCZESNYCH POTRZEB I ZINTEGROWANIA Z OTACZAJĄCĄ ZABUDOWĄ; -POZYSKIWANIE, RECYKLING, ODZYSKIWANIE I DALSZE ZAGOSPODAROWYWANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I POCHODNYCH ORAZ ODZYSKIWANIE ELEMENTÓW WARTOŚCIOWYCH ARCHITEKTONICZNIE; -WSPIERANIE ROZWOJU ORAZ ZACHOWANIA DÓBR KULTURY I SZTUKI; -REWALORYZACJA I ODBUDOWA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH I INNYCH; ZAGOSPODAROWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZABYTKÓW KULTURY I ARCHITEKTURY POLSKIEJ, ZAGRANICZNEJ ORAZ OBIEKTÓW WARTOŚCIOWYCH ZE WZGLĘDU NA ASPEKT HISTORYCZNY, KULTUROWY, LOKALNY, ARCHITEKTONICZNY ETC; -KRZEWIENIE WIEDZY O ZABYTKACH I PROMOWANIE WIEDZY HISTORYCZNEJ POPRZEZ TURYSTYKĘ; -INICJOWANIE I PROWADZENIE PRAC I BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI, MUZEAMI, BIBLIOTEKAMI I ARCHIWAMI.2011-11-07 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów