FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BINGO G.POPIOŁEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000401299
Numer REGON: 061347911
Numer NIP: 7151934075
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/539161/23/782]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BINGO G.POPIOŁEK SPÓŁKA JAWNA2011-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRAŚNICKI gmina KRAŚNIK miejscowość KRAŚNIK2011-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAŚNIK ulica KRASIŃSKIEGO nr domu 5 nr lokalu 23 kod pocztowy 23-210 poczta KRAŚNIK kraj POLSKA 2011-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA W DNIU 03.10.2011 R.2011-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIOŁEK2011-11-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2011-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-04-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-04-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-11-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWIŃSKI2011-11-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-04-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-04-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-11-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, Z TYM ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ SPOŚRÓD WSPÓLNIKÓW LUB JEDEN Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, CO NIE UCHYBIA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ.2011-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWIŃSKI2011-11-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIOŁEK2011-11-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2011-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-11-07 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-07 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-07 do dziś
445 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2011-11-07 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-11-07 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-11-07 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-07 do dziś
865 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2011-11-07 do dziś
965 20 Z REASEKURACJA2011-11-07 do dziś
1065 30 Z FUNDUSZE EMERYTALNE2011-11-07 do dziś
1146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-11-07 do dziś
1249 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2011-11-07 do dziś
1365 11 Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE2011-11-07 do dziś
1452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-11-07 do dziś
1552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-11-07 do dziś
1652 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2011-11-07 do dziś
1752 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-11-07 do dziś
1853 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2011-11-07 do dziś
1945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-11-07 do dziś
2045 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
2data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
3data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
4data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
5data złożenia 02.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
6data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
7data złożenia 02.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
8data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów