GOLDEN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000401048
Numer REGON: 101315205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265580/20/25]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGOLDEN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2014-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. RZGOWSKA nr domu 180/18 kod pocztowy 93-311 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.10.2011 R., NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2157/20112011-11-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.08.2013 ROKU, NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NE 3927/2013 - ZMIANA §§ 2, 3 UMOWY2013-09-10 do dziś
3DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO 11.08.2014 R NUMER REPERTORIUM A NR 4311/2014 ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA WOJCIECHOWSKA, ZASTĘPCA KONRADA WIDZISZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ULICA A. STRUGA 7 LOK.4 ZMIANIE ULEGŁ § 2 UMOWY SPÓŁKI ORAZ § 3 UMOWY SPÓŁKI2014-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZEWSKI2011-11-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2011-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00 ZŁ2011-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZEWSKI2013-09-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2013-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2013-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-11-15 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-11-15 do dziś
385 EDUKACJA2011-11-15 do dziś
496 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-11-15 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-12-23 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-12-23 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-12-23 do dziś
492 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2019-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-31 do dziś
2data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
3data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
4data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
5data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
6data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
7data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
8data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
9data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 ROK2012-07-31 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12011 ROK2012-07-31 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów